JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tietyöalueilla nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta sitten, kun asvaltoinnin jälkeen on tehty myös tiemerkinnät,

Tietyöalueilla nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta sitten, kun asvaltoinnin jälkeen on tehty myös tiemerkinnät,

Arkisto

Uutiset
9.7.2024 19.35

Tänä vuonna tehdään ennätysmäärä tiemerkintöjä

Ely-kes­kus saa pa­lau­tet­ta tien­käyt­tä­jil­tä sii­tä, et­tä no­peus­ra­joi­tus­ten nos­ta­mi­seen pääl­lys­tys­töi­den jäl­keen ku­luu kau­an ai­kaa. Syy­nä tä­hän on se, et­tä no­peus­ra­joi­tuk­set pa­lau­te­taan en­nal­leen vas­ta, kun tie­mer­kin­nät ja muut vii­meis­te­ly­työt on teh­ty.

Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa teh­dään tänä vuon­na en­nä­tys­mää­rä tie­mer­kin­tö­jä. Tie­mer­kin­nät teh­dään uu­del­leen pääl­lys­te­tyil­le teil­le, joi­ta on tänä ke­sä­nä yli 450 ki­lo­met­riä. Li­säk­si ura­koit­si­jat kun­nos­ta­vat ku­lu­nei­ta tie­mer­kin­tö­jä koko alu­eel­la.

Pääl­lys­tys­töi­tä ja tie­mer­kin­tö­jä teh­dään ai­em­paa enem­män myös muu­al­la Suo­mes­sa. Pääl­lys­tys­työ­mai­ta on käyn­nis­sä use­am­pia pääl­lek­käin, jol­loin yk­sit­täi­sil­lä pääl­lys­tys­koh­teil­la voi­daan jou­tua odot­ta­maan uu­sia tie­mer­kin­tö­jä kes­ki­mää­räis­tä kau­em­min. Myös sa­teet ja mah­dol­li­set ka­lus­to­ri­kot voi­vat se­koit­taa ai­ka­tau­lu­ja.

En­nen kuin pääl­lys­tys­työ­mail­la voi­daan pa­laut­taa alen­ne­tut no­peus­ra­joi­tuk­set en­nal­leen, tiel­le pi­tää teh­dä tie­mer­kin­nät ja reu­na­täy­töt. Pääl­lys­ty­su­ra­koit­si­ja te­kee tien reu­na­täy­töt ja vaih­taa no­peus­ra­joi­tus­mer­kit. Tie­mer­kin­nät te­kee tie­mer­kin­tä­u­ra­koit­si­ja.

Tie­mer­kin­nät teh­dään vilk­kaam­mil­la pää­teil­lä mas­sa­mer­kin­töi­nä ja vä­hä­lii­ken­tei­sem­mil­lä teil­lä ne maa­la­taan. Vä­hä­lii­ken­tei­sem­mil­lä teil­lä tie­mer­kin­nät pi­tää maa­la­ta kol­men vii­kon ku­lu­es­sa pääl­lys­tys­töi­den val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Vil­kas­lii­ken­tei­sem­mil­lä teil­lä teh­tä­vil­lä mas­sa­mer­kin­nöil­lä on tiu­kem­pi ai­ka­tau­lu­vaa­ti­mus. Mas­sa­mer­kin­nät pi­tää ol­la teh­ty­nä kah­den vii­kon ku­lu­es­sa pääl­lys­tys­töi­den val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Tie­mer­kin­nät py­ri­tään te­ke­mään mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti pääl­lys­tys­töi­den jäl­keen. Tie­mer­kin­tö­jen suu­ri mää­rä tänä ke­sä­nä on ai­heut­ta­nut ura­koit­si­joil­le haas­tei­ta ai­ka­tau­lui­hin.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely