JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
9.7.2024 7.00

Pakasteherneen puinti alkoi eilen Mietoisista

Ape­tit vil­je­lyt­tää tänä vuon­na noin 1800 heh­taa­ria pa­kas­te­her­net­tä. Pa­kas­te­her­neen puin­ti al­koi 8.7.

Pa­kas­te­her­neen puin­ti al­koi tänä vuon­na Mie­toi­sis­ta, Var­si­nais-Suo­mes­ta. Ape­ti­tin so­pi­mus­vil­je­li­jöi­den vil­je­le­män pa­kas­te­her­neen puin­nis­ta vas­taa Ape­ti­tin puin­ti­ryh­mä, joka pui her­net­tä vuo­ro­kau­den ym­pä­ri puin­ti­kau­den ol­les­sa kiih­keim­mil­lään.

Ape­ti­tin her­ne­pui­mu­rit ovat Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­sia ja uu­sin kol­mes­ta pui­mu­ris­ta on han­kit­tu täl­le kau­del­le. Pui­mu­rit ir­rot­ta­vat her­neet pa­lois­taan jo pel­lol­la, jos­ta her­neet toi­mi­te­taan Ape­ti­tin Sä­ky­län teh­taal­le ri­pe­äs­ti pa­kas­tet­ta­vak­si. Her­ne­se­son­gil­la ape­tit­lai­set pa­kas­ta­vat her­net­tä nel­jäs­sä vuo­ros­sa.

– Her­ne pui­daan, kun se on par­haim­mil­laan eli ma­keim­mil­laan. Puin­nin aloit­ta­mi­sa­jan­koh­dan en­na­koin­tiin käy­te­tään ten­de­ro­met­ri­mit­ta­ria, jol­la tar­kas­tel­laan her­neen ko­vuut­ta. Mitä al­hai­sem­pi ten­de­ro­met­rin lu­ke­ma, sitä ma­ke­am­pi her­ne. Kai­kil­ta her­ne­loh­koil­ta ke­rä­tään en­nak­koon her­ne­näyt­tei­tä, joi­den avul­la mää­ri­te­tään oi­kea puin­ti­het­ki her­neen laa­tua sil­mäl­lä pi­tä­en, ker­too Ape­ti­tin vil­je­ly­a­si­an­tun­ti­ja Mat­ti Pert­tu.

Pit­kän ja va­loi­san ke­sän an­si­os­ta suo­ma­lai­set pa­kas­te­her­neet ovat ar­vos­tet­tu­ja maa­il­mal­la­kin. Ape­tit vie pa­kas­te­her­net­tä muun mu­as­sa Ita­li­aan.

Jot­ta her­neet val­mis­tu­vat ta­sai­ses­ti pit­kin sa­to­kaut­ta ja ne pääs­tään pui­maan juu­ri oi­ke­aan ai­kaan, val­mis­tel­laan kyl­vö huo­lel­la. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa tark­kaa kyl­vö­suun­ni­tel­maa, jos­sa on huo­mi­oi­tu muun mu­as­sa la­jik­kei­den kas­vu­ai­ka, her­ne­loh­ko­jen si­jain­ti sekä esi­kas­vi­tie­dot. Pa­kas­te­her­neen vil­je­ly­kier­to on vii­si vuot­ta, jo­ten sa­mal­le loh­kol­le ei her­net­tä voi use­am­min kyl­vää.

– Kyl­vö­suun­ni­tel­mas­sa huo­mi­oi­daan her­ne­la­jik­kei­den eri mit­tai­nen kas­vu­ai­ka, jot­ta her­neet kyp­syi­si­vät por­tait­tain. Kyl­vö­suun­ni­tel­ma teh­dään alu­een pe­rus­teel­la si­ten, et­tä pui­des­sa voi­daan ede­tä alu­eit­tain ei­kä iso­ko­koi­sia noin 30 ki­lo­met­riä tun­nis­sa kul­ke­via pui­mu­rei­ta tar­vit­se siir­rel­lä edes­ta­kai­sin, ker­too kyl­vös­tä vas­taa­va vil­je­ly­a­si­an­tun­ti­ja Riik­ka Ny­kä­nen.

Tänä vuon­na pa­kas­te­her­net­tä vil­je­lee yli 100 Ape­ti­tin so­pi­mus­vil­je­li­jää. He ovat kyl­vä­neet en­nak­koon toi­mi­te­tut sie­me­net Ape­ti­tin il­moit­ta­ma­na kyl­vö­päi­vä­nä.

– Jos­kus kyl­vö­päi­vää on siir­ret­tä­vä, jos keli on mah­do­ton. Sil­loin jous­te­taan myös tu­le­vien kyl­vö­päi­vien osal­ta eteen­päin. Jos kyl­vös­sä on tau­ko, tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti myös puin­nis­sa sa­mas­sa koh­taa tau­ko”, Ny­kä­nen sa­noo.

Kal­le Puo­tu­nen on vil­jel­lyt ko­ti­ti­lal­laan pa­kas­te­her­net­tä vii­mei­set kol­me vuot­ta, jol­loin Ape­ti­tin her­neen vil­je­ly­a­lue on ulot­tu­nut Var­si­nais-Suo­men My­nä­mä­keen. Pa­kas­te­her­net­tä on ti­lal­la ol­lut myös ai­kai­sem­min, kun Ape­tit sitä alu­eel­la on vil­je­lyt­tä­nyt.

– Pa­kas­te­her­neen vil­je­lyn hy­viä puo­lia on var­hai­nen puin­ti, jon­ka Ape­tit myös hoi­taa. Tä­män an­si­os­ta jää hy­vin ai­kaa syys­kyl­vö­jen val­mis­te­luun. Li­säk­si her­ne on eri­no­mai­nen esi­kas­vi esi­mer­kik­si syys­vil­joil­le, Puo­tu­nen sa­noo.

Har­mil­li­sek­si Puo­tu­nen ko­kee puo­les­taan sen, jos puin­ti ei on­nis­tu­kaan juu­ri sil­loin kun her­ne on kaik­kein par­haim­mil­laan.

Pa­kas­te­her­neen li­säk­si Puo­tu­sen ti­lal­la vil­jel­lään öl­jy­kas­ve­ja ja vil­jo­ja. Käyn­nis­sä ole­vaa vil­je­ly­kaut­ta Puo­tu­nen ku­vaa olo­suh­tei­den puo­les­ta hie­nok­si, sil­lä läm­pöä ja kos­teut­ta on ol­lut so­pi­vas­ti. Myös­kään pa­kas­te­her­neen pa­hin tu­ho­lai­nen, eli her­ne­kää­ri­äi­nen, ei ole Puo­tu­sen pel­loil­la vie­lä tois­tai­sek­si ol­lut rie­sa­na. Her­ne­kas­vus­tot näyt­tä­vät hy­vil­tä ja pel­lol­la on­kin näh­tä­vis­sä sekä kuk­kia et­tä pal­ko­ja.

– Mitä pi­dem­pään her­ne kuk­kiin, sen pa­rem­pi sato sii­tä tu­lee. Nyt toi­vo­taan vain, et­tä sa­de­ke­lit ei­vät osu puin­ti­päi­viin, Puo­tu­nen to­te­aa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely