JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vakka-Rastin uusina kunniajäseninä vaalikokouksessa Uudessakaupungissa palkittiin Kari Honkanen (vas.), Heikki Vennelä, Raimo Nurmi, Aimo Kalenius ja Kari Grönroos.

Vakka-Rastin uusina kunniajäseninä vaalikokouksessa Uudessakaupungissa palkittiin Kari Honkanen (vas.), Heikki Vennelä, Raimo Nurmi, Aimo Kalenius ja Kari Grönroos.

Veijo Viitanen

Urheilu
Uusikaupunki
2.12.2021 17.55

Vakka-Rastille viisi kunniajäsentä

Suun­nis­tus

Vei­jo Vii­ta­nen

Suun­nis­tus­seu­ra Vak­ka-Ras­tin pe­rus­ta­mi­ses­ta tu­lee en­si ke­vää­nä ku­lu­neek­si 50 vuot­ta. Yh­dis­tyk­sen al­ku­vuo­si­na ja myö­hem­min­kin vah­vas­ti mu­ka­na ol­leet Kari Hon­ka­nen, Heik­ki Ven­ne­lä, Rai­mo Nur­mi, Ai­mo Ka­le­nius ja Kari Grön­roos kut­sut­tiin seu­ran kun­ni­a­jä­se­nik­si ylei­ses­sä ko­kouk­ses­sa.

Vak­ka-Ras­tis­sa yh­dis­tyk­sen kor­kein­ta tun­nus­tus­ta, kun­ni­a­jä­se­nyyt­tä, on vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na käy­tet­ty var­sin vä­hän. Seu­ral­la on nyt uu­sien ni­mi­tys­ten myö­tä seit­se­män kun­ni­a­jä­sen­tä.

Kari Hon­ka­nen, Heik­ki Ven­ne­lä ja Rai­mo Nur­mi oli­vat pe­rus­ta­ja­jä­se­niä ko­kouk­ses­sa huh­ti­kuun nel­jän­te­nä päi­vä­nä vuon­na 1972. Ven­ne­lä ja Nur­mi toi­mi­vat sit­tem­min myös seu­ran pu­heen­joh­ta­ji­na.

Muut­kin her­rat oli­vat heti alus­ta al­ka­en ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na muun mu­as­sa hal­li­tuk­ses­sa ja seu­ran ja­os­tois­sa. Tie­tys­ti kil­pai­lu­toi­min­nan ja omien vauh­dik­kait­ten met­sä­juok­su­jen lo­mas­sa.

Rai­mo Nur­mi muis­te­li his­to­ri­as­ta, et­tä Vak­ka-Ras­til­le ei en­nus­tel­tu ko­vin ruu­suis­ta tu­le­vai­suut­ta, kun suun­nis­ta­jat läh­ti­vät it­se­näis­ty­mään uu­dek­si seu­rak­si Uu­den­kau­pun­gin Ur­hei­li­joi­den ak­tii­vi­ses­ta la­ji­ja­os­tos­ta.

– In­nos­tus suun­nis­ta­mi­seen ja seu­ra­toi­min­taan oli sil­loin val­ta­va. Se on kan­ta­nut vuo­si­kym­me­niä eteen­päin, sa­noi Rai­mo Nur­mi.

Uu­si kun­ni­a­jä­sen Kari Hon­ka­nen puo­les­taan kiit­te­li, et­tä seu­ras­sa on ol­lut mu­ka­va suun­nis­taa ja toi­mia vuo­sien ajan.

– Olem­me toki käy­tet­tä­vis­sä jat­kos­sa­kin. Vaik­ka vii­me ai­koi­na kut­sut tal­koo­työ­hön ovat tain­neet hiu­kan har­ven­tua, loh­kai­si 83-vuo­ti­as Kari Hon­ka­nen, joka vie­lä syk­syl­lä suun­nis­te­li voit­toon ra­ken­ta­jien SM-ras­teil­la.

Kari Hon­ka­nen ja Heik­ki Ven­ne­lä ovat ol­leet joh­ta­ji­na suu­rim­mis­sa Vak­ka-Ras­tin jär­jes­tä­mis­sä kil­pai­luis­sa, Iso­to­nic-suun­nis­tuk­sis­sa Lo­ka­lah­del­la (1986) ja Ka­lan­nis­sa (1979).

Rai­mo Nur­mi ja Ai­mo Ka­le­nius sekä nuo­ri­so­työs­sä kun­nos­tau­tu­nut Kari Grön­roos ovat toi­mi­neet joh­ta­ji­na tai ra­ta­mes­ta­rei­na pie­nem­mis­sä ki­sois­sa.

Nur­men ja Ka­le­niuk­sen eri­tyi­san­si­ot liit­ty­vät kol­meen SM-kul­taan erä­va­el­luk­ses­sa ja erä­hen­ki­sen luon­to­lii­kun­nan tuo­mi­ses­sa Vak­ka-Ras­tiin ja Uu­den­kau­pun­gin seu­dul­le.