JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
9.7.2024 5.50

Kylä kehittyy koulun ympärillä

Jos ei ole mah­dol­lis­ta saa­da pa­ras­ta vaih­to­eh­toa, on otet­ta­va ir­ti pa­ras, mitä on saa­ta­vis­sa sii­tä huo­nom­mas­ta vaih­to­eh­dos­ta. Näin on teh­ty Tar­vai­sis­sa. Kylä me­net­ti kou­lun muu­ta­ma vuo­si sit­ten, mut­ta va­lot ei­vät sam­mu­neet ko­ko­naan, sil­lä ti­lal­le on syn­ty­mäs­sä ky­lä­ta­lo Tar­vais­ten seu­dun ky­lät ry:n toi­mes­ta.

Ky­läyh­dis­tyk­sel­tä on tar­vit­tu pal­jon us­kal­lus­ta, mut­ta myös luot­ta­mus­ta mui­hin ih­mi­siin – sii­hen, et­tä tal­koo­po­ruk­kaan löy­tyy vuo­sien ku­lu­es­sa yhä uu­sia ja uu­sia kas­vo­ja. Ih­mi­siä, jot­ka ha­lu­a­vat pi­tää My­nä­mä­en elä­vä­nä.

Lo­pe­tet­tu­ja ky­lä­kou­lu­ja on vii­me vuo­si­na pää­o­sin myy­ty yk­si­tyi­sil­le, mut­ta on My­nä­mä­es­sä toi­nen­kin ky­lä­kes­kuk­sek­si muu­tet­tu kou­lu. Laa­jo­el­la ky­läyh­dis­tys omis­taa en­ti­sen kou­lun, ja on kun­nos­ta­nut han­ke­ra­hal­la ja mit­ta­val­la tal­koo­työl­lä niin ra­ken­nus­ta kuin sen pi­hal­la toi­mi­vaa ke­sä­te­at­te­ri­a­kin.

Vain ai­ka näyt­tää, mitä Tar­vai­siin lo­pul­ta syn­tyy, mut­ta in­non ja ide­oi­den puut­tee­seen hom­ma ei ai­na­kaan kaa­du.

Kun­nan toi­sel­la lai­dal­la Py­hän kou­lul­la puo­les­taan ol­laan ti­lan­tees­sa, jos­sa on he­rän­nyt huo­li kou­lun lop­pu­mi­ses­ta. Kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi ke­sä­kuun lo­pul­la ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man, jon­ka poh­jal­ta läh­de­tään muun mu­as­sa te­ke­mään pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä. Jos verk­koa pää­dyt­täi­siin kar­si­maan oh­jel­mas­sa alus­ta­vas­ti mai­nit­tu­jen mal­lien mu­kai­se­na, Py­hän kou­lu ei si­säl­tyi­si kol­men ei­kä nel­jän kou­lun mal­liin.

Asi­an kir­jaa­mi­ses­ta oh­jel­maan on an­net­ta­va kun­nal­le iso plus­sa: ai­em­min ei ole vas­taa­via asi­oi­ta tuo­tu jul­ki­sek­si näin ai­kai­ses­sa ja alus­ta­vas­sa vai­hees­sa.

Kun asia on avoi­mes­ti kes­kus­te­lus­sa, en­nen kuin on var­si­nai­ses­sa sel­vi­tyk­ses­sä mi­tään mus­taa val­koi­sel­la, kaik­ki eh­ti­vät tuo­da kan­tan­sa esiin, ei­kä mi­kään es­tä ryh­ty­mäs­tä tar­kem­min miet­ti­mään mui­ta vaih­to­eh­to­ja. Vaik­ka­pa Py­hän kou­lun van­hem­pien eh­dot­ta­maa pa­nos­ta­mal­la sääs­tä­mis­tä.

Jos hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­ne to­teu­tuu, My­nä­mä­es­sä oli­si kak­si ase­ma­paik­kaa, ja kum­man­kin lä­hel­lä kou­lu ja päi­vä­ko­ti. Kuu­los­taa ihan myyn­ti­val­til­ta.

Sari Hon­ka­sa­lo

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely