JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.9.2023 14.40

Omaishoitaja, mene töihin

Uu­den hal­li­tuk­sen val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri an­toi tä­män vies­tin jul­ki­ses­ti te­le­vi­si­on A-stu­dio-oh­jel­mas­sa. Siis ha­loo, ei­vät­kö mi­nis­te­ri ja koko hal­li­tus ym­mär­rä, kuin­ka tär­ke­ä­tä ja ar­vo­kas­ta työ­tä omais­hoi­ta­jat te­ke­vät jo nyt?

Omais­hoi­ta­ja on hen­ki­lö, joka pi­tää huol­ta per­heen­jä­se­nes­tään tai muus­ta lä­hei­ses­tään, joka sai­rau­des­ta, vam­mai­suu­des­ta tai muus­ta eri­tyi­ses­tä hoi­van tar­pees­ta joh­tu­en ei sel­viy­dy ar­jes­taan oma­toi­mi­ses­ti. Omais­hoi­ta­jat var­mis­ta­vat avun tar­vit­si­jan mah­dol­li­suu­den elää omas­sa ko­dis­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Työ on ras­kas­ta ja usein ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta ja ym­pä­ri­vuo­tis­ta. Tämä työ on yh­teis­kun­nan kan­nal­ta myös kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ä­tä, sil­lä omais­hoi­to on yh­teis­kun­nal­le mo­nin­ker­tai­ses­ti edul­li­sem­paa kuin vas­taa­van ta­soi­nen hoi­to jol­lain muul­la ta­val­la jär­jes­tet­ty­nä.

Esi­mer­kik­si te­hos­tet­tu pal­ve­lu­a­su­mi­nen on ar­vi­oi­tu yli vii­si ker­taa kal­liim­mak­si kuin omais­hoi­to, kun ote­taan huo­mi­oon omais­hoi­don kes­ki­palk­kio ja hoi­det­ta­van kol­me va­paa­päi­vää te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa.

Omais­hoi­to ei ole vä­hen­ty­mäs­sä. Päin­vas­toin, ikään­ty­vän vä­es­tön myö­tä omais­hoi­don tar­ve kas­vaa tu­le­vai­suu­des­sa huo­mat­ta­vas­ti, jol­loin on tär­ke­ää huo­leh­tia omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta. Voi­daan­kin siis sa­noa, et­tä yh­teis­kun­ta on täy­sin riip­pu­vai­nen omais­hoi­ta­jien te­ke­mäs­tä kor­vaa­mat­to­mas­ta työs­tä.

Omais­hoi­ta­jil­le tu­li­si­kin kii­tok­sen li­säk­si an­taa oi­keu­den­mu­kai­set kor­vauk­set ja tar­vit­ta­va tuki ei­kä vä­hät­te­lyä ja ”oi­kei­siin töi­hin” pa­tis­te­lua. Toi­saal­ta omais­hoi­don tu­lee kui­ten­kin ai­na ol­la va­lin­ta. Ke­tään ei tule si­toa omais­hoi­ta­jak­si sik­si, et­tä muut hoi­to­muo­dot ovat saa­vut­ta­mat­to­mia tai riit­tä­mät­tö­miä.

Kii­tos si­nul­le omais­hoi­ta­ja, et­tä olet ole­mas­sa ja jak­sat teh­dä ar­vo­kas­ta työ­tä­si.

Pirk­ko Tam­me­lin

Veh­maa

Näköislehdet

Kysely