JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
18.3.2023 11.40

Villiin­nyt­tä­minen antaa luonnolle tilaa

Kau­pun­kien ja taa­ja­mien puis­to­jen, met­sien, pi­ho­jen ja mui­den vi­he­ra­lu­ei­den hoi­toon pa­nos­te­taan pal­jon sekä ajal­li­ses­ti et­tä ra­hal­li­ses­ti. Kau­pun­kien asuk­kaat ovat tot­tu­neet nä­ke­mään sään­nöl­li­ses­ti hoi­de­tun ym­pä­ris­tön ta­voi­tel­ta­va­na ja ken­ties pel­käs­tään myön­tei­se­nä asi­a­na, mikä on osal­taan joh­ta­nut luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den mer­ki­tyk­sen unoh­ta­mi­seen.

Vi­he­ra­lu­eil­le on laa­dit­tu luo­ki­tus, jos­sa alu­een omis­ta­ja mää­rit­tää kun­kin alu­een kun­nos­sa­pi­to­luo­kan, eli kuin­ka usein ja mil­lä ta­val­la alu­ei­ta hoi­de­taan. Mo­ni­puo­li­sem­pi kun­nos­sa­pi­to­luok­kien käyt­tö, esi­mer­kik­si myös alu­een suun­ni­tel­mal­li­nen hoi­ta­mat­to­muus, mah­dol­lis­tai­si mo­ni­muo­toi­sen kau­pun­kiym­pä­ris­tön. Pel­käs­tään vi­he­ra­lu­ei­den hoi­to­kus­tan­nus­ten sääs­tö­jen kan­nal­ta hal­lit­tu hoi­ta­mat­to­muus, esi­mer­kik­si vil­liin­nyt­tä­mi­nen, oli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta.

Vil­liin­nyt­tä­mi­nen (eng. re­wil­ding) tar­koit­taa ih­mi­sen toi­mien yk­si­puo­lis­ta­man luon­non kun­nos­ta­mis­ta mah­dol­li­sim­man lä­hel­le luon­non­ti­laa. Ta­voit­tee­na on täl­löin saa­vut­taa sel­lai­nen mo­ni­muo­toi­nen eko­lo­gi­nen ko­ko­nai­suus, joka ei kai­paa ih­mis­ten hoi­to­toi­men­pi­tei­tä.

Nii­tyt ja tien­pien­ta­reet ovat tyy­pil­li­siä avoi­mia vi­he­ra­lu­ei­ta, joi­ta kau­pun­geis­sa hoi­de­taan usein te­hok­kaas­ti. Muun mu­as­sa näi­den alu­ei­den hoi­toa vä­hen­tä­mäl­lä voi­tai­siin saa­vut­taa sel­viä kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja luon­to­hyö­ty­jä tur­val­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä tin­ki­mät­tä.

Ve­sis­tö­jen ja ojien var­sil­la puo­les­taan sai­si ol­la mah­dol­li­sim­man le­veä, luon­tai­seen suun­taan ke­hit­ty­vä suo­ja­vyö­hy­ke. Esi­mer­kik­si vir­ta­ve­sien var­rel­la tyy­pil­li­ses­ti kas­va­vat pa­ju­kot ovat tär­kei­tä ke­väi­siä ra­vin­non­läh­tei­tä pö­lyt­tä­jil­le ja suo­jai­sia eli­nym­pä­ris­tö­jä lin­nuil­le sekä mo­nil­le muil­le eläi­mil­le. Toi­saal­ta puut ja pen­saat suo­jaa­vat ve­sis­tö­jä kuor­mi­tuk­sel­ta ja ta­saa­vat hai­tal­li­sia läm­pö­ti­lan vaih­te­lui­ta.

Met­siin voi huo­let­ta jät­tää la­ho­puu­ta, tuk­kia kui­va­tu­so­jia ja an­taa eri-ikäis­ten ja -la­jis­ten pui­den muo­dos­taa mo­ni­muo­toi­nen met­sik­kö. Pie­nis­tä­kin lä­hek­käi­sis­tä mo­ni­muo­toi­sis­ta vi­he­ra­lu­eis­ta muo­dos­tuu luon­non­kir­jon tu­ki­verk­ko.

Pi­hoil­la vil­liin­nyt­tä­mis­tä voi tu­kea esi­mer­kik­si is­tut­ta­mal­la pui­ta, jät­tä­mäl­lä tie­tyt alu­eet osit­tain tai ko­ko­naan hoi­ta­mat­ta, jät­tä­mäl­lä la­ho­puu­ta tai ri­su­ka­san so­pi­vaan paik­kaan, mi­ni­moi­mal­la ka­te­tut, vet­tä lä­päi­se­mät­tö­mät alu­eet ja suo­si­mal­la luon­non­kas­vien muo­dos­ta­mia alu­ei­ta.

Voi­sim­me­ko sal­lia vil­liin­nyt­tä­mi­sen osa­na hy­vin­voi­vaa kau­pun­kiym­pä­ris­töä?

Jark­ko Leka

Va­lo­nia

Näköislehdet

Kysely