JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
1.12.2021 16.53

Vehmaan sekä Ugin Hakametsän, Kalannin ja yhtenäiskoulu suljetaan

Veh­maan kou­lun sekä Uu­den­kau­pun­gin yh­te­näis­kou­lun, Ka­lan­nin ja Ha­ka­met­sän kou­lu­jen ti­lat sul­je­taan vä­lit­tö­mäs­ti 22.12. as­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si, päät­ti Uu­den­kau­pun­gin ter­veys­lau­ta­kun­ta kes­ki­viik­ko­na pi­tä­mäs­sään yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa.

Sul­ke­mis­pää­tös ei kos­ke vuo­si­luok­kia 1–3, eri­tyi­sen tuen op­pi­lai­den, val­mis­ta­van ope­tuk­sen sekä pi­den­ne­tyn op­pi­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­vien op­pi­lai­den käyt­tä­miä ti­lo­ja.

Ti­lo­ja voi­daan käyt­tää myös syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa tai las­ten­suo­je­lun tar­pees­sa ole­vien op­pi­lai­den opet­ta­mi­seen ope­tuk­sen jär­jes­tä­jän har­kin­nan pe­rus­teel­la.

Kos­ka las­ten- ja ai­kuis­ten har­ras­tus- ja kil­pa­toi­min­taa ei ole ra­joi­tet­tu, kou­lu­jen lii­kun­ta­ti­lo­ja voi­daan käyt­tää näi­hin tar­koi­tuk­siin. Ti­lo­jen käy­tös­sä pi­tää täl­löin­kin huo­mi­oi­da nii­den ter­veys­tur­val­li­nen

käyt­tö.

Tar­peen mu­kaan ti­lo­ja voi­daan käyt­tää jul­kis­hal­lin­non vält­tä­mät­tö­miin lä­hi­ko­kouk­siin.

Ter­veys­lau­ta­kun­ta päät­ti myös sul­kea vä­lit­tö­mäs­ti nuo­ri­so­ti­lat Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin alu­eel­ta 22.12. saak­ka.

Nuo­ri­so­toi­min­ta jär­jes­te­tään su­lun ai­ka­na yk­si­lö­ta­paa­mis­ten ja di­gi­nuok­ka­rin avul­la. Li­säk­si mah­dol­lis­te­taan ul­ko­na ta­pah­tu­va toi­min­ta.

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la mää­rä on li­sään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti va­jaas­sa kuu­kau­des­sa. Uu­den­kau­pun­gin il­maan­tu­vuus­lu­ku on 500.

Koko epi­de­mi­an ai­ka­na alu­eel­la on to­det­tu yh­teen­sä 588 tar­tun­taa. Näis­tä 422 on to­det­tu Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Uu­sia tar­tun­to­ja on to­det­tu vii­mei­sen vii­kon ajal­la 60, jois­ta suu­ri osa kou­lui­käi­sil­lä.

Veh­maal­la on to­det­tu epi­de­mi­an ai­ka­na 30.11. men­nes­sä 57 tar­tun­taa, Tai­vas­sa­los­sa 41, Py­hä­ran­nas­sa 41 ja Kus­ta­vis­sa 27.

Ra­joi­tus­toi­men­pi­teil­lä py­ri­tään tur­vaa­maan pe­rus­ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ky­ky.