JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskisuositusta voidaan Uudessakaupungissa laajentaa koskemaan myös 1. -3.luokkalaisia.

Maskisuositusta voidaan Uudessakaupungissa laajentaa koskemaan myös 1. -3.luokkalaisia.

arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
Uusikaupunki
1.12.2021 10.37

Ugissa pahin koronatilanne koko epidemia-aikana - tartun­nan­jäl­jitys on kuormittunut

Uu­den­kau­pun­gin 14 vuo­ro­kau­den ko­ro­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku on nous­sut kriit­tii­siin lu­ke­miin ja on täl­lä het­kel­lä 461,70. Ai­em­pi huip­pu­lu­ke­ma oli 273 vii­me maa­lis­kuus­sa. 30.11. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on kir­jat­tu pe­rä­ti 12 uut­ta tar­tun­taa.

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la ole­va huo­les­tut­ta­va ko­ro­na­ti­lan­ne hei­jas­tuu tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen toi­min­taan.

– Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ti­lan­ne on tä­hä­nas­ti­sen ko­ro­na-ajan kriit­ti­sin. Kou­luis­sam­me ja päi­vä­ko­deis­sam­me on ol­lut vii­me viik­ko­jen ai­ka­na pal­jon tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia. Har­ras­te­ryh­mis­sä ko­ro­naa on esiin­ty­nyt, ja myös ai­kuis­vä­es­tös­sä on tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on erit­täin kuor­mit­tu­nut, ker­too Uu­den­kau­pun­gin so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Sari Ran­ta­nen.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia jak­sa­maan haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa. Ter­veys­tur­val­li­nen toi­min­ta on tär­ke­äs­sä ase­mas­sa epi­de­mi­a­ti­lan­teen hal­lin­nas­sa.

Ruuh­kau­tu­mi­ses­ta joh­tu­en tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­tä toi­vo­taan, et­tä kun­ta­lai­set vas­tai­si­vat myös vie­rai­siin pu­he­lin­nu­me­roi­hin. Tämä no­peut­taa ja hel­pot­taa jäl­ji­tys­työ­tä.

Mas­ki­suo­si­tus voi­daan kau­pun­gis­sa jat­kos­sa laa­jen­taa kos­ke­maan myös 1.–3. vuo­si­luok­kien op­pi­lai­ta, mi­kä­li ala­kou­lus­sa esiin­tyy mer­kit­tä­viä tar­tun­ta­ryp­päi­tä. Ai­em­min mas­ki­suo­si­tus on ol­lut voi­mas­sa 4. vuo­si­luo­kan sekä sitä van­hem­mil­le op­pi­lail­le.

Hyb­ri­di- ja etä­kou­luo­pe­tus voi­daan ot­taa käyt­töön kou­lu- tai kun­ta­koh­tai­ses­ti, jos op­pi­lai­tok­ses­sa esiin­tyy mer­kit­tä­viä tar­tun­ta­ryp­päi­tä.

Li­säk­si op­pi­lai­tos­ten jou­lu­juh­liin on ase­tet­tu ra­joi­tuk­sia. Kou­luis­sa jär­jes­tet­tä­viin jou­lu­juh­liin voi­vat osal­lis­tua op­pi­laat, opet­ta­jat ja muu vält­tä­mä­tön hen­ki­lö­kun­ta. Van­hem­pia tai mui­ta ul­ko­puo­li­sia vie­rai­ta ei ole syy­tä kut­sua mu­kaan.

Ter­veys­tur­val­li­seen toi­min­taan, ku­ten kä­si­hy­gie­ni­aan, tur­va­e­täi­syyk­siin ja suu­ne­nä­suo­juk­sen käyt­töön tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­tä­es­sä. Jos ko­ro­na­pas­sia ei voi­da ta­pah­tu­ma­pai­kas­sa tar­kis­taa, tu­lee ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä har­ki­ta tark­kaan.

Las­ten ja nuor­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa voi­daan jat­kaa ot­ta­en huo­mi­oon ter­veys­tur­val­li­set käy­tän­nöt. Riit­tä­vis­tä tur­va­e­täi­syyk­sis­tä ja suu­ne­nä­suo­juk­sen käy­tös­tä on huo­leh­dit­ta­va har­ras­tus­ti­lois­sa ja pu­ku­huo­neis­sa.

Ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­toil­la ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­si­köis­sä on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta tur­val­li­siin vie­rai­lu­käy­tän­töi­hin po­ti­lai­den, asuk­kai­den, hen­ki­lös­tön ja vie­rai­li­joi­den ro­ko­tes­ta­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Uu­den­kau­pun­gin ko­ro­na­ryh­mä kar­toit­taa lop­pu­vuo­den ta­pah­tu­mia ja sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia ta­pah­tu­mien ter­veys­tur­val­li­seen jär­jes­tä­mi­seen.

It­se­näi­syys­päi­vän juh­la Kult­tuu­ri­kes­kus Cru­sel­lis­sa ei ole avoin ylei­söl­le. Ti­lai­suus strii­ma­taan, ja sitä voi seu­ra­ta Uu­den­kau­pun­gin Yo­u­tu­be-ka­na­val­la 6.12. klo 12.

​Rau­han­to­ri pe­ruun­tuu 11.12. ja se siir­tyy myö­hem­min il­moi­tet­ta­vaan ajan­koh­taan.

Uu­den­kau­pun­gin ter­veys­lau­ta­kun­ta ko­koon­tui ei­len yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si.