JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arkisto / Harri Suomalainen

Uutiset
11.6.2021 8.25

Poliisi varoittaa kahdesta Suomessa aktiivisesta huijauksesta

Suo­ma­lais­ten verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­tel­laan täl­lä het­kel­lä pal­jon. Myös niin sa­not­tu Flu Bot-hait­ta­oh­jel­ma on ran­tau­tu­nut Suo­meen.

Hait­ta­oh­jel­maa le­vi­te­tään And­roid-lait­tei­siin teks­ti­vies­tien vä­li­tyk­sel­lä. Suo­men­kie­li­nen "seu­raa lä­he­tys­tä­si" -tyy­li­nen teks­ti­vies­ti pi­tää si­säl­lään verk­ko­lin­kin, joka oh­jaa asi­a­no­mis­ta­jan hait­ta­oh­jel­man si­säl­tä­väl­le verk­ko­si­vul­le. Verk­ko­si­vus­to ke­hot­taa käyt­tä­jää asen­ta­maan vi­ral­li­sen Goog­le Play -so­vel­lus­kau­pan ul­ko­puo­li­sen so­vel­luk­sen lait­teel­le. So­vel­lus kät­kee si­säl­le Flu Bot -hait­ta­oh­jel­man.

Lait­teel­le asen­net­tu­na hait­ta­oh­jel­ma saa laa­jat hal­lin­ta­oi­keu­det lait­tee­seen. Hait­ta­oh­jel­ma ky­ke­nee muun mu­as­sa urk­ki­maan käyt­tä­jän pank­ki­tun­nuk­sia sekä mak­su­kort­ti­tie­to­ja, ja lä­het­tä­mään suu­ria mää­riä teks­ti­vies­te­jä saas­tu­nees­ta lait­tees­ta, le­vit­tä­en hait­ta­oh­jel­maa edel­leen eteen­päin. Ur­kit­tu­jen tie­to­jen avul­la ri­kol­li­set voi­vat esi­mer­kik­si siir­tää käyt­tä­jän pank­ki­ti­leil­tä va­ro­ja.

Pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­tel­laan täl­lä het­kel­lä pal­jon. Ri­kok­sis­sa käy­te­tään hyö­dyk­si hui­jaus­vies­te­jä sekä ha­ku­ko­nei­den niin kut­sut­tua ha­kuop­ti­moin­tia. Hui­jaus­vies­tit saa­pu­vat pank­kien ni­mis­sä joko teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­tit­se. Vies­tit si­säl­tä­vät verk­ko­lin­kin, joka oh­jaa kir­jau­tu­maan ri­kol­lis­ten yl­lä­pi­tä­mil­le va­le­si­vus­toil­le.

Käyt­tä­jää oh­ja­taan kir­jaa­maan va­le­pank­ki­si­vus­tol­le verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set. Toi­men­pi­teen jäl­keen ri­kol­li­sel­la on pää­sy käyt­tä­jän va­roi­hin.

Vas­taa­vas­ti ha­ku­ko­neen kaut­ta ta­pah­tu­vas­sa pe­tok­ses­sa asi­a­no­mis­ta­ja ha­kee pank­kin­sa si­vus­toa ha­ku­ko­neen kaut­ta, jol­loin ri­kol­li­sen taho luo­ma va­le­pank­ki­si­vus­toa tar­jo­taan ha­ku­tu­lok­sen kär­keen. Käyt­tä­jän kir­jau­tu­es­sa va­le­pank­ki­si­vus­tol­le, pää­see te­ki­jä kä­sik­si asi­a­no­mis­ta­jan va­roi­hin.

Fak­ta

Kuin­ka es­tää hait­ta­oh­jel­ma:

Älä avaa teks­ti­vies­til­lä tu­le­via link­ke­jä tai kir­jau­du ha­ku­ko­nei­den an­ta­mien ha­ku­tu­lok­sien kaut­ta verk­ko­pank­kiin

Älä asen­na so­vel­lus­kau­pan ul­ko­puo­li­sia so­vel­luk­sia.

Suo­si so­vel­lus­kau­pas­ta löy­ty­viä kul­je­tus­pal­ve­lui­den vi­ral­li­sia so­vel­luk­sia lä­he­tys­ten seu­ran­nas­sa.

Suo­si oman pank­ki­si mo­bii­li­so­vel­lus­ta, joka on tur­val­li­sin vaih­to­eh­to

Mi­kä­li olet asen­ta­nut hait­ta­oh­jel­man:

Pa­lau­ta lai­te teh­da­sa­se­tuk­sil­le hait­ta­oh­jel­man pois­ta­mi­sek­si.

Jos käy­tit pank­ki­so­vel­lus­ta tai mak­su­kort­ti­tie­to­ja, ole yh­tey­des­sä pank­kii­si. Tee ra­hal­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä ri­ko­sil­moi­tus.

Vaih­da sa­la­sa­nat lait­teel­la käyt­tä­mii­si pal­ve­lui­hin.

Ota yh­teys te­le­o­pe­raat­to­rii­si. Liit­ty­mäs­tä­si on voi­tu lä­het­tää mak­sul­li­sia vies­te­jä.