JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Naantalin Suopellossa pääsee jo hiihtämään.

Naantalin Suopellossa pääsee jo hiihtämään.

Uutiset
Naantali
3.12.2021 12.00

Naantalissa pääsee suksille ja luistimille

Naan­ta­lin en­sim­mäi­set luis­te­lu­ken­tät ja 1,1 ki­lo­met­rin mit­tai­nen Suo­vuo­ren hiih­to­la­tu ovat käyt­tö­kun­nos­sa. Luis­te­le­maan pää­see Liet­sa­lan, Tai­mon, Suo­vuo­ren, Tel­jen ja Vii­a­lan ken­til­lä. Myös Me­ri­mas­kun ja Ry­mät­ty­län luis­te­lu­ken­til­lä ol­laan jo jää­dyt­tä­mis­töis­sä pit­käl­lä.

Naan­ta­lin kau­pun­gin lii­kun­ta-alu­ei­den työn­joh­ta­ja Max Holm­berg ker­too, et­tä sää­ti­lan­net­ta on seu­rat­tu vii­me viik­ko­jen ai­ka­na lä­hes tun­ti­ta­sol­la.

– Heti, kun sää­en­nus­te näyt­ti pi­dem­pää pak­kas­jak­soa, aloi­tim­me työt. Lu­mi­tyk­ki on ol­lut pääl­lä vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Lun­ta on las­tat­tu pe­rä­kär­ryi­hin, jois­ta se aje­taan ja le­vi­te­tään Suo­vuo­res­sa kun­to­ra­dal­le ja sen jäl­keen la­tu­ko­neel­la jyr­si­tään ta­sai­sek­si. Luis­te­lu­kent­tien jää­dy­tys­tä on teh­ty aa­mus­ta il­taan. Sitä mu­kaa, kun ken­tät saa­daan luis­te­lu­kun­toon, tie­to päi­vi­te­tään latu- ja jää­in­foon, Holm­berg sa­noo.

Vii­me tal­ve­na Naan­ta­lis­sa pääs­tiin jää­dyt­tä­mään luis­te­lu­kent­tiä tam­mi­kuun puo­lel­la ja en­sim­mäi­set la­dut avat­tiin tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Ta­val­li­ses­ti luis­te­lu­kent­tiä ja la­tu­ja pääs­tään te­ke­mään jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­la tai tam­mi­kuun alus­sa.

– Tai­si ol­la vii­mek­si vuon­na 2010, kun luis­te­lu­ken­tät ja la­dut pääs­tiin avaa­maan Naan­ta­lis­sa ai­van mar­ras­kuun lo­pus­sa. Tä­män vuo­den pak­kas­jak­so on suh­teel­li­sen har­vi­nai­nen.