JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vuosi sitten syksyllä onnettomuudessa vaurioituneet korkeusvaroittimet uusitaan Naantalin Kuparivuoren tunnelin suuaukolla.

Vuosi sitten syksyllä onnettomuudessa vaurioituneet korkeusvaroittimet uusitaan Naantalin Kuparivuoren tunnelin suuaukolla.

Uutiset
Naantali
15.10.2021 14.44

Kuparivuoren tunnelin suuaukoilla Naantalissa uusitaan korkeus­ra­joit­timet

Ku­pa­ri­vuo­ren tun­ne­lin suu­au­koil­la Naan­ta­lis­sa (mt 189) uu­si­taan kor­keus­ra­joit­ti­met ja ra­ken­ne­taan uu­det kor­keus­va­roit­ti­met. Työt al­ka­vat en­si vii­kol­la maa­nan­tain ja tiis­tain vas­tai­se­na yö­nä. Työt py­ri­tään saa­maan ko­ko­nai­suu­des­saan val­miik­si tä­män vuo­den puo­lel­la.

Kor­keus­ra­joit­ti­met vau­ri­oi­tui­vat syk­syl­lä 2020 ta­pah­tu­nees­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa. Uu­sien kor­keus­ra­joit­ti­mien suun­nit­te­lu on vie­nyt ai­kaa, sil­lä tun­ne­lin uu­det kor­keus­ra­joit­ti­met tu­le­vat tun­ne­lin ul­ko­puo­lel­le, jos­sa ti­laa on ra­joi­te­tus­ti ja luis­kis­sa on pal­jon kun­nal­lis­tek­niik­kaa. Li­säk­si uu­si­na ra­ken­tei­na ra­ken­ne­taan kor­keus­va­roit­ti­met kau­em­mas tun­ne­lin suu­au­kois­ta.

Työt teh­dään ajo­ra­to­jen vie­res­sä, mut­ta pien­nar­ta ka­ven­ne­taan. Lii­ken­net­tä ei kui­ten­kaan jou­du­ta kat­kai­se­maan ja siir­tä­mään kier­to­tiel­le töi­den ajak­si.

Työ tun­ne­lin suu­au­kol­la aloi­te­taan ra­ken­ta­mal­la työn ai­kai­set lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt. Muun mu­as­sa suo­ja­kai­de­ra­ken­tei­ta ra­ken­ne­taan lä­hem­mäs ajo­ra­dan reu­naa. Tä­män jäl­keen työt jat­ku­vat te­li­ne- ja mit­taus­töil­lä.

Kor­keus­ra­joit­ti­mien ja -va­roit­ti­mien pe­rus­tus­työt kes­tä­vät noin kuu­kau­den. Te­räs­ra­ken­tei­set kor­keus­ra­joit­ti­met ja -va­roit­ti­met asen­ne­taan pai­koil­leen, kun ne ovat val­mis­tu­neet. Täl­löin voi ai­heu­tua ly­hyi­tä lii­ken­ne­kat­ko­ja nos­to­töi­den ai­ka­na. Nos­to­työt teh­dään ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Työt py­ri­tään saa­maan ko­ko­nai­suu­des­saan val­miik­si tä­män vuo­den puo­lel­la.

Töis­tä ei pi­täi­si ai­heu­tua suu­rem­paa hait­taa lii­ken­teel­le. Työ­maal­la py­ri­tään pi­tä­mään voi­mas­sa ny­kyi­nen 50 km / h no­peus­ra­joi­tus. Tien­käyt­tä­jil­tä pyy­de­tään va­ro­vai­suut­ta työ­maan koh­dal­la, et­tei syn­ny vaa­ra­ti­lan­tei­ta.