JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.10.2021 17.50

Hallittu hoitamattomuus tukee luonnon monimuo­toi­suutta

Luon­non mo­ni­muo­toi­suus on tut­ki­mus­ten mu­kaan hei­ken­ty­nyt ja eri­tyi­ses­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä luon­non tila on ka­ven­tu­nut ja vi­her­ver­kos­tot kat­ken­neet. Luon­to hyö­tyy mo­nes­ti sii­tä, et­tä sitä ei hoi­de­ta tur­han in­nok­kaas­ti. Kun hoi­to­töi­tä teh­dään har­vem­min ja har­ki­ten, saa­daan sekä ti­laa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le et­tä ta­lou­del­li­sia sääs­tö­jä. Tätä kut­su­taan hal­li­tuk­si hoi­ta­mat­to­muu­dek­si.

Is­tu­tus­ten ja kas­vil­li­suu­den hoi­don hy­väl­lä suun­nit­te­lul­la voi li­sä­tä hii­len­si­don­taa sekä kas­vien il­maa ja ve­sis­tö­jä puh­dis­ta­vaa vai­ku­tus­ta. Hal­lit­tua hoi­ta­mat­to­muut­ta ovat yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan esi­mer­kik­si ti­heik­kö­jen ja la­ho­puun jät­tä­mi­nen met­siin tai ko­ti­pi­has­sa nur­mi­kon leik­kuu­vä­lin pi­den­tä­mi­nen. Hoi­det­tua nur­mik­koa voi myös muut­taa ai­na­kin osit­tain kuk­ka­nii­tyik­si. Pi­haa suun­ni­tel­les­sa­si muis­ta suo­sia ko­ti­mai­sia ja eri­tyi­ses­ti hyön­teis­pö­lyt­tei­siä puu­la­je­ja ku­ten vaah­te­raa, pih­la­jaa tai pa­ju­ja sekä vält­tää vie­ras­pe­räi­siä kas­ve­ja.

Ran­ta­luon­to tar­jo­aa suo­jaa mo­nil­le eri eli­ö­la­jeil­le ja siel­lä pu­si­koil­la on eri­tyi­sen tär­keä mer­ki­tys. Um­peen kas­va­via ojia ja pu­ro­ja ei kan­na­ta ruo­pa­ta poh­jaa myö­den, vaan tuk­koi­sim­mat koh­dat voi niit­tää ke­vy­es­ti ran­ta­pen­koil­ta. Ve­den ää­rel­tä pui­ta tu­lee pois­taa mah­dol­li­sim­man vä­hän – puus­tois­ta suo­ja­vyö­hy­ket­tä tu­li­si en­nem­min laa­jen­taa kuin har­ven­taa. Myös ir­to­nai­sen puu­ai­nek­sen li­sää­mi­nen ve­siu­o­maan ja ran­noil­le on osa hal­lit­tua hoi­ta­mat­to­muut­ta. Mo­ni­muo­toi­suu­den kan­nal­ta tär­kei­tä ke­to­ja ja niit­ty­jä taas on pi­det­tä­vä avoi­me­na rai­vaa­mal­la var­jos­ta­vaa puus­toa ja oji­tet­tu­ja soi­ta voi­daan en­nal­lis­taa tuk­ki­mal­la ojia.

Luon­non huo­mi­oi­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, ei­kä rii­tä, et­tä pel­käs­tään ko­ti­pi­hoil­la ja yk­si­tyi­sil­lä mail­la tar­tu­taan toi­meen. Kun­nat ovat eri­tyi­ses­sä roo­lis­sa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­ses­sä. Kun­nis­sa kan­nat­taa­kin laa­tia luon­tost­ra­te­gia, jol­la edis­te­tään luon­non ja eri­tyi­ses­ti luon­non­mu­kais­ten me­ne­tel­mien käyt­töö­not­toa eri toi­mi­a­loil­la. Si­ten luon­non mo­ni­muo­toi­suus tu­lee huo­mi­oi­tua pää­tök­sen­te­os­sa yli val­tuus­to­kau­sien.

Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin voi­vat tart­tua kun­tien li­säk­si myös esi­mer­kik­si yh­dis­tyk­set. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­ma on kes­kei­nen kei­no Suo­men luon­non köyh­ty­mi­sen py­säyt­tä­mi­ses­sä. Tänä syk­sy­nä on tar­jol­la avus­tus­ta luon­non­hoi­to­töi­den to­teut­ta­mi­seen sekä kun­nil­le et­tä yh­dis­tyk­sil­le Kun­ta- ja Jär­jes­tö-Hel­mi-eri­tyi­sa­vus­tus­hau­is­sa. Ra­hoi­tuk­sel­la ha­lu­taan mah­dol­lis­taa konk­reet­ti­sia en­nal­lis­ta­mis-, kun­nos­tus- ja hoi­to­toi­mia, jot­ka ta­pah­tu­vat soil­la, met­sis­sä, pe­rin­neym­pä­ris­töis­sä, pien­ve­sis­sä ja ran­noil­la tai lin­tu­ve­sil­lä ja kos­tei­koil­la. Haku avau­tuu 22.10.

Ka­ta­rii­na Yli-Heik­ki­lä Va­lo­ni­as­ta