JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
11.6.2021 6.00

Vielä on aikaa vaikuttamiseen

Ko­ro­nan vuok­si kak­si­viik­koi­sek­si ve­ny­tet­ty kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka toi toi­vo­tun ja eh­kä myös odo­te­tun lop­pu­tu­lok­sen. Koko maas­sa ää­nes­tys­vilk­kaus harp­pa­si nel­jän vuo­den ta­kai­ses­ta 26,6 pro­sen­tis­ta 33,0 pro­sent­tiin. Va­kan alu­eel­la kus­ta­vi­lai­set kun­nos­tau­tui­vat taas ah­ke­ri­na en­nak­ko­ää­nes­tä­ji­nä. Kus­ta­vin ää­nes­tysp­ro­sent­ti on jo nyt 45,3 eli koko maan vaa­li­vilk­kaus­ki­sas­sa saa­ris­to­kun­ta on en­nen var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää kym­me­nen­te­nä.

Alu­een tois­ta ää­ri­pää­tä edus­taa Uu­si­kau­pun­ki, jos­sa 23,4 pro­sen­tin ää­nes­ty­so­suus oli koko maan kun­nis­ta kah­dek­san­nek­si ma­ta­lin. En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la ei voi sil­ti suo­raan en­nus­taa, mil­lai­sek­si lo­pul­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti muo­dos­tuu.

Kun­ta­vaa­leis­sa hä­tyy­tel­tiin vie­lä 1980-lu­vul­la 80 pro­sen­tin ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta. Täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la lu­ke­mat ovat ol­leet tyys­tin toi­sen­lai­sel­la ta­sol­la. Poh­ja­no­tee­raus oli vuo­si 2000, jol­loin vain 55,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta ha­lu­si vai­kut­taa ko­ti­kun­tan­sa val­tuus­ton ko­koon­pa­noon. Vain ker­ran 2000-lu­vun kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­ty­sin­to on ki­vun­nut yli 60 pro­sen­tin. To­sin vuo­den 2017 vaa­leis­sa Va­kan alu­eel­la ää­nes­tysp­ro­sent­ti al­koi vi­to­sel­la vain My­nä­mä­es­sä ja Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa.

Ke­hi­tys­suun­ta tun­tuu sii­nä mie­les­sä ou­dol­ta, et­tä juu­ri val­tuus­tois­sa teh­dään pää­tök­siä, jot­ka vai­kut­ta­vat suo­raan kun­ta­lais­ten elä­mään. Jos eten­kin EU-vaa­leis­sa keh­not ää­nes­tysp­ro­sen­tit joh­tu­vat pää­tök­sen­te­on kau­kai­suu­des­ta, niin kun­ta­vaa­leis­sa täl­lai­nen ei kel­paa te­ko­syyk­si liit­tyä nuk­ku­vien puo­lu­ee­seen.

Eten­kin pie­nis­sä kun­nis­sa kun­ta­vaa­li-in­nos­tus­ta voi­si li­sä­tä se, et­tä eh­do­kas­lis­toil­ta voi hy­vin­kin löy­tyä tut­tu­ja tyyp­pe­jä, jot­ka ää­nes­tä­jä saat­taa si­joit­taa tol­kul­lis­ten ih­mis­ten jouk­koon. To­den­nä­köi­ses­ti juu­ri kun­ta­vaa­leis­sa käy use­am­min kuin muis­sa vaa­leis­sa niin, et­tä ää­ni me­nee ikään kuin it­sel­le vää­rän ryh­mit­ty­män eh­dok­kaal­le. Myös su­ku­taus­ta voi vai­kut­taa va­lin­taan.

Sun­nun­tai­na on vie­lä ai­kaa vai­kut­ta­mi­seen ja ää­nes­tysp­ro­sent­tien kau­nis­ta­mi­seen.

Vesa Pent­ti­lä